Οι προϋποθέσεις για να αποκτήσει κάποιος Χρυσή Βίζα στην Ελλάδα ~ Τι επενδύσεις πρέπει να κάνει

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β "4155 / 12-11-2019) η κοινή υπουργική απόφαση 46440/19/2019 σχετικά με τον καθορισμό των δικαιολογητικών, διαδικασιών και λοιπών θεμάτων που αφορούν την παραχώρηση άδειας εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών, για την επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση, βάσει του ν. 4251/2014.
 
Η απόφαση περιλαμβάνει τις περιπτώσεις χορήγησης εθνικής θεώρησης εισόδου για «επενδύσεις σε τίτλους ή τραπεζικές καταθέσεις», χορήγηση άδειας διαμονής για «επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση» και ορισμένες «Ειδικές Περιπτώσεις».
 
Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την προστασία του Πολίτη και των Εξωτερικών για την χορήγηση άδειας διαμονής 5 ετών στην Ελλάδα σε οποιονδήποτε πραγματοποιεί άϋλη επένδυση, εκτός από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται και από πρόσφατη πιστοποίηση, Διμήνου, από την διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 
Πιο αναλυτικά, ο πολίτης τρίτης χώρας πρέπει να επενδύσει τα ακόλουθα για να λάβει «Χρυσή Βίζα»:
 
- Έκπτωση κεφαλαίου τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε εταιρεία που έχει την έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα για την απόκτηση μετοχών σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή ομολόγων κατά την έκδοση ομολογιακού δανείου.
 
- Εισφορά κεφαλαίου ύψους τουλάχιστον 400.000 ευρώ, σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) με σκοπό την αποκλειστική κεφαλαιουχική επένδυση στην Ελλάδα, για την απόκτηση μετοχών σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
 
- Εισφορά κεφαλαίου ύψους τουλάχιστον 400.000 ευρώ, στην Εταιρεία Κεφαλαιουχικών Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) για απόκτηση μετοχών ή σε Μετοχικό Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) για την απόκτηση μεριδίων, εφόσον οι προαναφερόμενοι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) έχουν ως σκοπό να επενδύουν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα.
 
- Αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με αξία κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ και υπολειπόμενη διάρκεια, κατά τη διάρκεια της αγοράς, τουλάχιστον 3 έτη, μέσω πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα, το οποίο αποτελεί και το θεματοφύλακα τους.
 
- Προθεσμιακή κατάθεση ύψους τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, με πάγια εντολή ανανέωσης.
 
- Αγορά μετοχών, εταιρικών ομολόγων ή ομολόγων της Ελληνικής Δημόσιας βάσης αξίας τουλάχιστον 800.000 ευρώ που εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα.
 
- Αγορά μετοχών αξίας τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε κεφάλαιο και έχει ως σκοπό την επένδυση αποκλειστικά σε μετοχές, εταιρικά ομόλογα ή ομολογίες του Ελληνικού Δημοσίου που εισάγονται προς διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα.
 
- Αγορά μεριδίων ή μετοχών αξίας κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), ο οποίος έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.
 
Σημειώνεται πως η ελάχιστη αξία επένδυσης για την αγορά ακινήτου έχει ορισθεί στα 250.000 ευρώ.
 
Νομικά πρόσωπα
 
Σε περίπτωση πραγματοποίησης επένδυσης από νομικό πρόσωπο επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών ως έξης:
 
α) για επένδυση που υλοποιείται από ημεδαπό νομικό πρόσωπο ποσού τουλάχιστον ίσου με 400.000 ευρώ, επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή στην Ελλάδα σε πολίτη τρίτης χώρας ο οποίος κατέχει το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων, το οποίο πρέπει να διαπιστώνεται εκ της νομικής μορφής ή και του τύπου των εταιρικών μεριδίων.
β) για την επένδυση που πραγματοποιείται από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή στην Ελλάδα μέχρι 3 πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι μέτοχοι ή στελέχη της. Ο ανώτατος αριθμός των αδειών εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα αναλόγως της επένδυσης που πραγματοποίησε το νομικό πρόσωπο προβλέπει τα εξής:
 
- τουλάχιστον 800.000 ευρώ για άδεια, 1.6 εκατ. ευρώ για 2 άδειες και 2,4 εκατ. ευρώ για 3 άδειες.
- Το ποσό αυτό αυξάνεται στα 1,6 εκατ. ευρώ, 3,2 εκατ. ευρώ και 4,8 εκατ. ευρώ για 1, 2 ή 3 άδειες αντίστοιχα σε περίπτωση αγοράς μετοχών, εταιρικών ομολόγων ή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης.

Print   Email